Realtime data gasproductie:

3558182
m3
Bekijk alle data

Onze leveranciers

Marijke Zanderink
image

Melkveebedrijf Zanderink


Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Wij zijn de familie Zanderink en runnen een melkveebedrijf met 85 melkkoeien. Ik, Marijke Zanderink, run samen met mijn vader (die deels werkzaam is bij een loonwerker) en moeder dit bedrijf. Het jongvee hebben we uitbesteed aan een bedrijf in de buurt. Mijn moeder heeft het bedrijf overgenomen van haar vader en heeft samen met mijn vader een goed lopend bedrijf voortgezet en verder opgebouwd.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

We kwamen een aantal jaren geleden voor de keuze te staan om op de voormalige manier door te gaan of mij erbij te gaan betrekken en het bedrijf verder te optimaliseren. Mijn moeder heeft ons toen aangemeld voor de energiecoöperatie IJskoud. Zij zag het positief in om mee te kunnen werken aan een duurzaam buurtschap. Het trok ons aan dat er met een simpel systeem gas opgewerkt kon worden en dat het rechtstreeks wordt geleverd aan omliggende bedrijven. Korte lijnen, goedkoop en simpel bouwen. Dat zijn zeker drijfveren van ons bedrijf. We zijn daarom vol goede moed in dit project gestapt. De stal werd gebouwd en ook langzaam kreeg de vergisting vorm.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

We hebben geprobeerd om de stalbouw zo simpel mogelijk te houden. Wel vonden we het een belangrijke voorwaarde dat de koeien veel ruimte krijgen. Daarom zijn er 4 meter brede looppanden en ruime boxen geplaatst. Verder hebben we er bewust voor gekozen om veel materialen uit andere stallen te hergebruiken. Ook de melkstal is gebruikt gekocht. Dit scheelt aanzienlijk in kosten en is ook zeker zo duurzaam c.q. circulair. Om zo vlot mogelijk te kunnen melken, werken we nu in een in een 2x12 zij-aan-zij melkstal. Daarbij is gekozen voor een beweegbare vloer, zodat er nog jaren ergonomisch en met plezier gemolken kan worden. Voor optimale mestvergisting, moet de stal ook aan bepaalde eisen voldoen. Daarom is er gekozen voor een berkel D-4 vloer. Dit is een dichte vloer met een urinegoot aan de zijkant. Achter de stal wordt de dagverse mest door een vaste schuif afgestort in een opvangbak. Vanuit deze bak wordt de dagverse mest met een automatisch aangestuurde pomp in de vergister gepompt. Dagverse mest levert het meeste gas op. We hebben de vergister gebouwd van een framewerk, met daaromheen grote plastic panelen, die zijn bevestigd met staaldraden. In de wanden en op de vloer is isolatie geplaatst. Ook is het dak geïsoleerd. De vergister wordt opgewarmd door een kachel die de verwarmingsbuizen in de wand van de vergister verwarmd. De kachel brandt op houtsnippers. Deze houtsnippers komen van plaatselijke houtwallen, die van tijd tot tijd gesnoeid moeten worden. Het snoeiafval wordt door een lokaal snipperbedrijf bij de boeren in de buurt aan huis gebracht. Het digestaat dat uit de vergister komt, wordt er bij ons automatisch uitgepompt met een zelfde soort pomp als bij het inpompen. Deze pompen zijn ingesteld op elkaar en zo kan er nooit meer mest ingepompt worden dan dat eruit gaat. Het gas wordt gemeten door het skid, wat op elk aangesloten bedrijf hetzelfde werkt. Als de waarden van het gas goed zijn, gaat de klep open en kan er geleverd worden op het daarvoor aangelegde gasnet. Daarmee wordt het gas naar de desbetreffende bedrijven gevoerd of wordt het opgeslagen.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

De toekomst van het bedrijf zien wij goed in. Mede doordat we een goede stal hebben gebouwd voor onze koeien, die hier hun leven lang de ruimte gaan hebben en goed verzorgd zullen worden. Op het gebied van mestvergisting zijn we tevens erg positief. De wereld vraagt om duurzaam en wij hebben deze vraag kunnen beantwoorden door een simpel, maar goed werkend systeem te bedenken, wat op boerenniveau zeker haalbaar is. We hopen hiermee een voorbeeld te zijn van een gezamenlijk boereninitiatief richting een duurzame wereld.
André Nieuwhuis
image

Melkveebedrijf Nieuwhuis


Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Mijn naam is André Nieuwhuis. Ik run samen met mijn gezin een melkveebedrijf in Beuningen. Wij hebben 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee op ons bedrijf. In de wintermaanden staan de koeien op stal en wanneer het weer het toelaat gaan de koeien de wei in.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

Wij zijn aangesloten bij IJskoud omdat wij een positieve bijdrage willen leveren aan duurzame energie. Door de mest van onze koeien te vergisten ontstaat er biogas, het gebruik van dit biogas bespaart het gebruik van aardgas.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

Onze vergister is een betonnen, gestorte vergister van Monostore. Deze vergister is volledig geïsoleerd om de warmte in de vergister te houden. De mestvergister is afgedekt met een dubbel folie dak van MSE. Het verwarmen van de vergister wordt gedaan door een houtkachel. Om een optimaal rendement uit de vergister te krijgen, is het van belang dat er dagverse mest in de vergister wordt gepompt. Om dit te realiseren hebben wij aanpassingen in de stal gemaakt: de vloer waar de koeien op lopen hebben we dichtgemaakt door een rubberen mat van Dairy Welfare. Deze vloer wordt meerdere keren per dag schoon geschoven door een mestschuif, waarna deze mest in de vergister wordt gepompt. Er is gekozen voor een rubberen vloer om het dierwelzijn voor de koeien zo hoog mogelijk te houden.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

De toekomst van dit project zie ik positief in. Ik verwacht dat meerdere boeren zich aan zullen sluiten bij dit project, omdat het bevorderlijk is voor de melkveehouderij en de kringlooplandbouw. Daarnaast denk ik dat ze ons boereninitiatief op andere plekken in Nederland ook zullen oppikken en er mee aan de slag gaan.
Arjan van der Aa
image

Melkveebedrijf van der Aa


Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Mijn naam is Arjan van der Aa. Ik heb samen met mijn gezin en ouders een melkveebedrijf, met bijbehorend jongvee. We hebben 115 koeien met 65 stuks jongvee. Onze koeien worden automatisch gemolken met een melkrobot. De melk wordt PlanetProof aan FrieslandCampina geleverd. Dit betekent dat het product duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met deze gedachte hebben we ook diverse akkerranden en kruidenrijke graslandstroken aangelegd om de biodiversiteit te stimuleren.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

We zijn bij energiecoöperatie IJskoud aangesloten om de uitstoot van CO2 te verminderen en duurzaam bezig te zijn. En natuurlijk om het gas tot waarde te brengen, zodat het “groen doen” economisch ook iets oplevert. Het past goed bij ons bedrijf. We hopen dat de meststoffen uit de mestvergister straks mede kunnen worden ingezet om kunstmest te vervangen. Zo kunnen we bijdragen aan het terugbrengen van de kunstmestproductie, want dat zorgt voor heel veel CO2-uitstoot. Doordat we veel minder kunstmest hoeven aan te kopen, proberen we de stikstofkringloop sluitend te krijgen. Dat zou een fantastische uitkomst zijn. Met zo’n vergister ben je een heel eind op weg. Ook trok het ons aan dat er gezamenlijk een coöperatie is gevormd, waardoor je samen sterk staat om de afzet te regelen.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

In de nieuwe stal ligt een dichte, emissiearme vloer met een vaste mestschuif. Die schuif brengt de mest naar een vaste mestkelder. Van daaruit wordt de mest opgezogen met een pomp en komt het in de vergister terecht. De vergister is van kunststof en wordt verwarmd met een verwarmingskachel op basis van houtsnippers. In de oude stal wordt straks een rubberen vloer aangebracht met daarop een zuigrobot. Die brengt de mest ook naar de dagverse mestkelder, om zodoende een beter rendement te krijgen.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

We zien de toekomst positief tegemoet en hopen dat het project goed gaat verlopen. Het is een prachtige manier om bij te dragen aan het milieu. Verder hopen we dat het financieel aantrekkelijk blijft, want dat kan enorm helpen om anderen ook te inspireren en aan te moedigen om mee te doen. Tenslotte is het heel fijn om het samen te doen. Ik hoop dat we het samen tot een sterk systeem kunnen brengen waar we de melkveehouderij flink mee verduurzamen.
Martin Veldscholten
image

Melkveebedrijf Veldscholten


Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Ik ben Martin Veldscholten en woon in Noord-Deurningen. Ons melkveebedrijf bestaat voornamelijk uit melkkoeien en jongvee. Deze dieren produceren mest. Met deze mest kan je ontzettend veel doen. Dat is de reden dat we de energiecoöperatie IJskoud hebben opgericht.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

Ons bedrijf richt zich erg op de toekomst en staat open voor nieuwe uitdagingen. Een mestvergister was voor ons dan ook een fantastische uitkomst. Het past uitstekend bij ons bedrijf en onze visie. Ik heb enkele andere boeren ook geënthousiasmeerd en zo is het project en de coöperatie tot stand gekomen. Eigenlijk maak je van een afvalproduct een ontzettend milieubewust product waar uiteindelijk de hele maatschappij belang bij heeft, namelijk het CO2-neutraal worden. Daarom zouden we in de toekomst graag zien dat heel Noord–Deurningen wordt voorzien van biogas. Zo komen boer en burger dichter tot elkaar en krijgen we ook meer begrip voor elkaar.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

We hebben een kunststof mestsilo met een inhoud van 600 m³. De dagverse rundveemest van eigen bedrijf wordt hierin verwarmd tot 38 graden door middel van een hoog rendement houtsnipperkachel. Het biogas dat daardoor ontstaat in de vergister wordt afgezogen bovenin de ronde kap en ontdaan van vocht en zwavel. Daarna wordt het biogas getransporteerd naar de lokale afnemers om er warmte van te maken. De dichte stalvloer is geschikt gemaakt voor dagverse mest. Dat wil zeggen dat de mest met behulp van een mestschuif wordt weggeschoven en direct de vergister ingaat, waardoor er weinig schadelijke stoffen het milieu in gaan. In onze oude stal hebben we eveneens een dichte vloer aangebracht. Dit is gerealiseerd door een rubbervloer over de traditionele roosters aan te brengen, zodat we hier ook dagverse mest kunnen afvoeren.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

Ik ben er van overtuigd dat biogas een grote rol gaat spelen in de energietransitie van Nederland.  
Erik Kuiper
image

Rundveebedrijf Kuiper


Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Ik ben Erik Kuiper. We hebben een rundveebedrijf met daarnaast een kleine horecatak: een ijssalon. Wij maken zelf ijs van onze eigen Jerseymelk. Op dit moment melken wij 100 koeien. Ons doel is om te groeien naar precies 115 koeien, zodat we er continu 100 à 105 kunnen melken.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

Waarom ik ben aangesloten bij IJskoud is heel simpel. Ik voel de drang om met de natuur bezig te zijn. IJskoud gaf hier een hele mooi opening toe. Nieuw en innovatief. Niet dat vergisten zo nieuw is, maar de manier waarop wij het als boeren gezamenlijk hebben aangepakt, vind ik heel bijzonder.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

We hebben een dichte vloer, een concreliet vloer. Deze mag nu niet meer gebouwd worden. Ik vind het een van de betere vloeren; er zit als het ware een rooster ingestort. De vloer wordt schoongehouden door een JOZ mestschuif, met een afstortput vanwaar de mest naar de vergister wordt gepompt. Onze flexibele vergister is afkomstig van MST (Milieusystemen Tiel), met een Flexxolutions dak erop. Mijn doel was om zo goedkoop mogelijk te bouwen, om aan te tonen dat er met een kleine investering een werkende vergister kan worden neergezet. Als ik terugkijk op wat we al met ons project hebben bereikt, ben ik ontzettend trots dat de vergisters bij alle boeren goed werken.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

Er komen steeds meer eisen vanuit de overheid om aan de milieudoelstellingen te voldoen. Kort gezegd denk ik dat de toekomst er zo uitziet: óf je stopt met boeren óf je doet wat aan het milieu. Ik denk dat vergisting dan een van de betere oplossingen is om de grootste milieuwinst te behalen. Waarom middels vergisting? Elke rundveestal heeft methaan, en vroeg of laat komt dat eruit, bijvoorbeeld in de stal of tijdens het uitrijden van mest. Door vergisting halen we het methaan voor 85% uit de mest, waardoor de uitstoot fors wordt verminderd. Deze mestvergistingsmethode draagt bij aan een kringloopbedrijfsvoering. De vergiste mest wordt namelijk opgewerkt tot vervanger van kunstmest. Menigeen is bang dat de mest slechter wordt door het vergisten, maar de bouwstoffen stikstof, fosfaat en kali blijven in het digestaat zitten. Wel wordt de ruwe celstof verminderd, maar juist dat wat de plant nodig heeft, blijft bestaan. Eigenlijk wordt het juist sneller en toegankelijker voor de plant. Onze volgende stap is om onze coöperatie te laten groeien door zoveel mogelijk leveranciers en afnemers aan te laten sluiten bij IJskoud. Hoe groter het project, hoe stabieler het netwerk, hoe makkelijker wij het gas in de toekomst kunnen opslaan.
Hans Roeleveld - Hasman
image

Landbouwbedrijf Hasman


Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Mijn naam is Hans Roeleveld en ik ben mede-eigenaar van Hasman Landbouwbedrijf. Het is een familiebedrijf met twee broers. Het bijzondere aan ons bedrijf is dat we drie verschillende bedrijfstakken hebben; een melkveebedrijf, een natuurbeheertak en eigen energieproductie. Dat laatste houdt in dat er elektrische energie wordt opgewekt door het gebruik van zonnepanelen en er biogas wordt geproduceerd door mestvergisting. Het mooie is dat deze drie takken elkaar versterken. De natuurbeheertak is een interessante aanvulling op de bedrijfsvoering. Ons bedrijf is gesitueerd midden in de Natura2000 gebieden Punthuizen-Stroothuizen en de Beuninger Achterheide. De biomassa die vrijkomt bij het natuurbeheer wordt verwerkt in ons bedrijf. Allereerst wordt het gebruikt als strooisel voor in de ligboxen en potstal. Het beste natuurhooi kan ook gevoerd worden. Uiteindelijk komt al deze biomassa direct of indirect in de mestvergister terecht. Waar het bijdraagt aan de biogasproductie. Naast het natuurbeheer wordt de biodiversiteit ook versterkt door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Als deze aan het eind van het seizoen zijn uitgebloeid, wordt die biomassa ook toegevoegd aan de vergister. Zo kan natuurbeheer en biodiversiteit gebruikt worden in het melkveebedrijf en bijdragen aan groen gas.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

Het is de bedoeling dat de energiecoöperatie de boeren ontzorgt, door ons gas gezamenlijk op de markt te brengen, af te zetten en te reguleren. Dit allen op een zo efficiënt mogelijke wijze en daardoor erg kosteneffectief. Daarnaast ben ik overtuigd van biogas. Ooit heb ik mijn afstudeeropdracht geschreven over mestaanwending op grasland en bouwland. Vandaar dat biogas altijd mijn interesse heeft gehad, want dat gaat ook over het benutten van mest. Alleen liep biogas op een melkveebedrijf altijd vast, omdat het gangbaar was om biogas om te zetten naar elektriciteit. Dat is een hele inefficiënte transitie. Elke omzetting van gas naar elektriciteit veroorzaakt verloren energie. Van het omgezette biogas gaat er namelijk een derde deel door de uitlaat naar buiten, en dat gaat verloren. Dan is een derde deel van de energie dat door het koelwater wordt opgenomen. Dus blijft er slechts een derde deel over dat effectief wordt omgezet naar elektrische stroom. Wanneer je de warmte die vrijkomt bij de omzetting niet kan gebruiken, wat op een melkveebedrijf vaak het geval is, dan heb je maar een rendement van 30-35%. Dat is in tegenstelling tot wat IJskoud doet; IJskoud vervangt met het biogas direct het aardgas met zo weinig mogelijk bewerkingen, waardoor er minimale verliezen zijn.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

Wij hebben een uitgebreide vergister, omdat we naast mest ook de biomassa uit de natuur willen verwerken. Stro en hooi hebben namelijk snel de neiging om te gaan drijven. De oplossing voor ons bedrijf was een betonnen vergister met bovenin een mixer, zodat we de drijflaag goed kunnen verwerken. Daarnaast hebben we ook een droge stofinvoer aangebracht. Hiermee maken we wel extra kosten, maar we denken het snel terug te kunnen verdienen door de biomassa die rijkelijk beschikbaar is in de natuur.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

De toekomst van het project zie ik positief in. Bij biogas wordt namelijk gebruik gemaakt van methaan dat normaliter ook door biologische processen in de natuur vrij zou komen. Daarom is het een hele duurzame vorm van biomassa. Ik durf zelfs te stellen dat het de meest duurzame vorm is. En dat ter vervanging van aardgas. Daarbij werken wij met de hoogste vorm van efficiëntie, aangezien we het biogas direct afleveren aan onze afnemers en zij het daarna direct in gebruik kunnen nemen. Als ecologie en economie dichter bij elkaar zouden komen doordat ze elkaar stimuleren, zou de wereld er een stuk mooier uit gaan zien. IJskoud kan hierin een voorbeeld zijn van hoe het ook kan. Het lijkt blabla, maar het is allemaal wel waar.